خبرهای سینما

فیلم های در دست اکران

فروش فیلم
15,346,989,000
فروشنده
671,900,000
نفس
2,416,596,000
آس و پاس
604,788,000
یتیم خانه ایران
1,000,544,000
متولد ۶۵
2,374,892,000
خشکسالی و دروغ