خبرهای سینما

فیلم های در دست اکران

فروش فیلم
1,759,604,000
خفه گی
1,692,396,000
خانه دختر
985,430,000
ایتالیا ایتالیا
1,573,476,000
ملی و راه های نرفته اش
1,224,344,000
قهرمانان کوچک
3,356,779,000
زرد