سینمافرهنگ فولادشهر
  تاسیس ۱۳60
مدیرسینما محمد سهرابی
درسال ۱۳9۴ بازسازی شده است  
دارای سه سالن نمایش و کافی شاپ و مجهز به سیستم دالبی 
شماره تماس  ۰۳۱52629624

 

ظرفیت سالن شماره ۱ 275نفر 
ظرفیت سالن شماره ۲​ و3 154نفر و40 نفر