سینما بهمن کاشان
  تاسیس ۱۳۵۵
مدیرسینما سید احمد حسینی
درسال ۱۳۸۴ بازسازی شده است  
دارای سه سالن نمایش و کافی شاپ
شماره تماس  ۰۳۱۵۵۴۴۲۷۱۱

 

ظرفیت سالن شماره ۱ ۲۴۷ نفر (مجهز به سیستم دالبی)
ظرفیت سالن شماره ۲ ۱۵۴نفر
ظرفیت سالن شماره ۳ ۱۵۰نفر