پردیس سینمایی ساحل
  تاسیس ۱۳۵4
مدیرسینما جواد بیطاری
این سینما  از آبان ماه 96در حال بازسازی می باشد و بزودی به یکی از مدرن ترین پردیس های سینمایی کشور با 9 سالن نمایش بازگشایی می شود.
شماره تماس  ۰۳۱3222۶۱۸۸

 

ظرفیت سالن در حال بازسازی