سینما فلسطین
  تاسیس ۱۳۵۳
مدیرسینما مهدی رجایی
درسال ۱۳9۴ بازسازی شده است  
شماره تماس  ۰۳۱32222445

 

ظرفیت سالن  530 نفر