سینما یاسمن شاهین شهر
  تاسیس ۱۳7۵
مدیرسینما علی رضایی
درسال ۱۳۸۹ بازسازی شده است  
دارای سالن سینما ۵ بعدی
شماره تماس  ۰۳۱45220407